Μέσο Κόστος (Average cost)

Μέσο κόστος είναι το άθροισμα του μέσου σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους και προκύπτει από την πρόσθεση των δύο αυτών μεγεθών ή από τη διαίρεση του συνολικού κόστους με τον αριθμό των παραγόμενων προϊόντων.

Meso kostos

Στη λογιστική, μέσο κόστος είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία το κόστος κάθε νέας αγοράς προστίθεται στην υπάρχουσα λογιστική αξία ώστε να παράξει ένα νέο σταθμισμένο μέσο κόστος.