Μέσο Κόστος (Average cost)

Μέσο κόστος είναι το άθροισμα του μέσου σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους και προκύπτει από την πρόσθεση των δύο αυτών μεγεθών ή από τη διαίρεση του συνολικού κόστους με την ποσότητα του προϊόντος.