Μέσο Προϊόν Εργασίας (Average product of labor)

Μέσο προϊόν εργασίας είναι οι παραγόμενες μονάδες ενός προϊόντος ανά μονάδα εργασίας (εργατοώρας).

Το μέσο προϊόν εργασίας υπολογίζεται διαιρώντας ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής με το σύνολο της εργασίας που χρησιμοποιήθηκε.