Μέσο Προϊόν Εργασίας (Average product of labor)

Μέσο προϊόν εργασίας είναι οι παραγόμενες μονάδες ενός προϊόντος ανά μονάδα εργασίας (εργατοώρας). Το μέσο προϊόν εργασίας υπολογίζεται […]