Μετατροπή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset transformation)

Μετατροπή περιουσιακών στοιχείων είναι η διαδικασία που ακολουθούν πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι αγοράζουν ομόλογα και μετοχές διαφόρων εταιρειών, χρηματοδοτώντας αυτές τις αγορές με την έκδοση ομολογιών και την μετέπειτα προσφορά τους στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Οι τραπεζικές αυτές ομολογίες έχουν μειωμένο κόστος παρακολούθησης των επενδύσεων, μειωμένο κόστος ρευστότητας κ.λπ. και έτσι προτιμώνται από τους μικροεπενδυτές.