Μετατροπή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset transformation)

Μετατροπή περιουσιακών στοιχείων είναι η διαδικασία που ακολουθούν πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι αγοράζουν ομόλογα και μετοχές διαφόρων εταιρειών, χρηματοδοτώντας αυτές τις αγορές με […]