Μεταβλητότητα Περιουσιακών Στοιχείων (Asset volatility)

Μεταβλητότητα περιουσιακών στοιχείων είναι η δυνατότητα που έχουν να επηρεάσουν τα στοιχεία του Ενεργητικού μιας εταιρείας διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η άνοδος των επιτοκίων, η άνοδος του πληθωρισμού, η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κλπ.

Οι μεγάλες εταιρείες ελέγχουν συχνά τη διάρθρωση του Ενεργητικού τους, για να διαπιστώσουν τι αλλαγές θα μπορούσε να υποστεί η καθαρή περιουσία τους σε μια ενδεχόμενη αλλαγή των διαφόρων οικονομικών μεταβλητών.