Μεταβλητότητα Περιουσιακών Στοιχείων (Asset volatility)

Μεταβλητότητα περιουσιακών στοιχείων είναι η δυνατότητα που έχουν να επηρεάσουν τα στοιχεία του Ενεργητικού μιας εταιρείας διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η άνοδος των επιτοκίων, η άνοδος του πληθωρισμού, η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κλπ. […]