Μέθοδος της Μέσης Αποδοτικότητας (Average Rate of Return (ARR))

Μέθοδος της Μέσης Αποδοτικότητας (ARR) είναι μια μέθοδος με την οποία αξιολογείται μια επένδυση και γίνεται ανάλογη πρόταση για την πραγματοποίηση ή την απόρριψή της.

Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη της τα λογιστικά κέρδη που θα προκύψουν από την επένδυση. Αναλυτικότερα λαμβάνεται υπόψη ο λόγος των μέσων ετήσιων κερδών, μετά την αφαίρεση των φόρων, ως προς το ύψος της συνολικής επένδυσης.