Μέθοδος της Μέσης Αποδοτικότητας (Average Rate of Return (ARR))

Μέθοδος της Μέσης Αποδοτικότητας είναι μια μέθοδος με την οποία αξιολογείται μια επένδυση και γίνεται ανάλογη πρόταση για την πραγματοποίηση ή την απόρριψή της. Η μέθοδος αυτή […]