Μη-συνηθισμένος Κίνδυνος (Abnormal risk)

Μη-συνηθισμένος κίνδυνος (abnormal risk) είναι ο όρος που αφορά μια ενέργεια στον οικονομικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό ή στον επενδυτικό τομέα, η οποία περιέχει μερικά μη ευνοϊκά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν έναν κίνδυνο, ο οποίος θα ήταν ανύπαρκτος αν δεν υπήρχε η ενέργεια αυτή.