Μικτή Τιμή (Dirty price)

Μικτή τιμή είναι η τιμή που πρέπει να καταβάλλει ένας επενδυτής για να αγοράσει ένα ομόλογο.

Αποτελείται από την καθαρή τιμή του ομολόγου, συν τους δεδουλευμένους τόκους που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την ημερομηνία αγοράς.

Ως εκ τούτου, η μικτή τιμή ενός ομολόγου αυξάνεται σταδιακά μεταξύ των πληρωμών των τοκομεριδίων και υποχωρεί αμέσως μετά την πληρωμή τους.

Αμέσως μετά από κάθε πληρωμή τοκομεριδίου, η καθαρή τιμή θα ισούται με τη μικτή.

Πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χρησιμοποιούν την μικτή τιμή όταν αναφέρονται στην αγοραία τιμή των ομολόγων.

Sxesi miktis timis, katharis timis kai dedouleumenon tokon