Μικτή Τιμή (Dirty price)

Μικτή τιμή είναι η τιμή που πρέπει να καταβάλλει ένας επενδυτής για να αγοράσει ένα ομόλογο. Αποτελείται από την καθαρή τιμή του ομολόγου, συν τους δεδουλευμένους τόκους που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την ημερομηνία αγοράς. […]