Μηχανισμός των Τιμών / Μηχανισμός της Αγοράς (Price mechanism / Market mechanism)

Μηχανισμός της αγοράς ή μηχανισμός των τιμών είναι ένα σύστημα διανομής αγαθών το οποίο προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της επιλογής των αναγκών που θα ικανοποιηθούν και του τρόπου παραγωγής των προϊόντων με τους περιορισμένους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει μια κοινωνία (πρόβλημα της στενότητας).

Οι τιμές, μέσω των κερδών ή των ζημιών που δημιουργούνται όταν αυτές μεταβάλλονται, αποτελούν το μοχλό για τη μετακίνηση παραγωγικών πόρων προς τις δραστηριότητες για τις οποίες αυξάνεται η ζήτηση και την απομάκρυνση τους από εκείνες για τις οποίες αυτή μειώνεται.

Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται και διατίθενται από τον ιδιωτικό τομέα, προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης γι’ αυτά.

Στην πράξη υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που εμποδίζουν συνήθως τις αγορές τόσο των προϊόντων όσο και των συντελεστών να λειτουργήσουν με τρόπο απόλυτα ικανοποιητικό.