Μονομερείς Μεταβιβάσεις (Net one sided transfers)

Μονομερείς μεταβιβάσεις είναι οι πληρωμές από μια χώρα σε μια άλλη, που δεν έχουν όμως σχέση με την αγορά κάποιου αγαθού, υπηρεσίας ή περιουσιακού στοιχείου.

Παράδειγμα:
Η επίσημη διεθνής βοήθεια (πληρωμές από ένα κράτος προς ένα άλλο) ή τα χρήματα που στέλνει ένας κάτοικος μιας χώρας σε συγγενείς του που ζουν σε μια άλλη χώρα.

Οι καθαρές μονομερείς μεταβιβάσεις μιας χώρας ισούνται με τη διαφορά των μονομερών μεταβιβάσεων που εισπράττει η χώρα μείον τις μονομερείς μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται προς τις άλλες χώρες.