Μονομερείς Μεταβιβάσεις (Net one sided transfers)

Μονομερείς μεταβιβάσεις είναι οι πληρωμές από μια χώρα σε μια άλλη, που δεν έχουν όμως σχέση με την αγορά κάποιου αγαθού, υπηρεσίας ή περιουσιακού στοιχείου. […]