Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model (CAPM))

Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) είναι μια θεωρία τιμολόγησης ενός περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την οποία η απόδοση μιας επένδυσης ισούται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου συν ενός premium για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές για το περιουσιακό στοιχείο.

Πιο συγκεκριμένα, το CAPM είναι ένα υπόδειγμα που περιγράφει τη σχέση μεταξύ του κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης ενός κεφαλαιακού περιουσιακού στοιχείου και χρησιμοποιείται για τιμολόγηση χρεογράφων που εμπεριέχουν ρίσκο.

Το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) υποδεικνύει ότι η αναμενόμενη απόδοση ενός ομολόγου ή ενός χαρτοφυλακίου είναι ίση με την τιμή ενός ομολόγου χωρίς κίνδυνο, πλέον του risk premium πολλαπλασιαζόμενου με το συστημικό κίνδυνο του περιουσιακού στοιχείου.

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του CAPM είναι:

Montelo Apotimisis Periousakon Stoixeion (CAPM) - Euretirioόπου: