Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model (CAPM))

Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) είναι μια θεωρία τιμολόγησης ενός περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την οποία η απόδοση μιας επένδυσης ισούται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου συν ενός premium για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. […]