Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής (Estimated life of asset / Useful life)

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής για ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιηθεί παραγωγικά από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) η χρονική κατανομή της απόσβεσης της αξία του παγίου στοιχείου, υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.