Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής (Estimated life of asset / Useful life)

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής για ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιηθεί παραγωγικά από την επιχείρηση. […]