Οικονομία της Αφθονίας (Affluent economy / Mature economy)

Οικονομία της αφθονίας είναι η οικονομία εκείνη, η οποία έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά την αφθονία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τη μαζική κατανάλωση και τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Είναι γνωστή και ως ώριμη οικονομία (mature economy).