Οικονομία της Αφθονίας (Affluent economy / Mature economy)

Οικονομία της αφθονίας είναι η οικονομία εκείνη, η οποία έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά την αφθονία παραγωγής προϊόντων ή/και υπηρεσιών, το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, […]