Ουδετερότητα του Χρήματος (Neutrality of money)

Ουδετερότητα του χρήματος ορίζεται ως η μη επίδραση των νομισματικών αλλαγών στις πραγματικές μεταβλητές.

Ονομαστικές μεταβλητές είναι αυτές που μετριούνται σε νομισματικές μονάδες.

Πραγματικές μεταβλητές είναι αυτές που μετριούνται σε φυσικές μονάδες (m, kgr, ..)