Ουδετερότητα του Χρήματος (Neutrality of money)

Ουδετερότητα του χρήματος ορίζεται ως η μη επίδραση των νομισματικών αλλαγών στις πραγματικές μεταβλητές. Ονομαστικές μεταβλητές είναι αυτές που μετριούνται σε νομισματικές μονάδες. […]