Πάγια Διευκόλυνση (Standing facility)

Πάγια διευκόλυνση είναι μια πιστωτική διευκόλυνση που παρέχει η κεντρική τράπεζα στους αντισυμβαλλομένους, την οποία χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία.

Το Ευρωσύστημα προσφέρει δύο πάγιες διευκολύνσεις διάρκειας μίας ημέρας: