Πάγια Διευκόλυνση (Standing facility)

Πάγια διευκόλυνση είναι μια πιστωτική διευκόλυνση που παρέχει η κεντρική τράπεζα στους αντισυμβαλλομένους, την οποία χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία. […]