Παραστατικό (Voucher)

Παραστατικό είναι το έγγραφο που τεκμηριώνει την ύπαρξη γεγονότος ή συναλλαγής που επιδρά σε στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας εταιρείας (Ενεργητικό, Υποχρεώσεις, Καθαρή Θέση, έσοδα, έξοδα) και η οποία επίδραση αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα.

Παράδειγμα παραστατικού είναι τα τιμολόγια.