Πιστωτικό Γεγονός (Credit event)

Πιστωτικό γεγονός είναι οποιαδήποτε ξαφνική και απρόσμενη μεταβολή στην πιστοληπτική ικανότητα ενός οφειλέτη.

Ουσιαστικά το πιστωτικό γεγονός θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει το χρέος του, καθώς δεν είναι σε θέση πλέον να τηρήσει τους όρους μιας σύμβασης, ενώ αποτελεί το καθοριστικό σημείο για την ενεργοποίηση ενός ασφάλιστρου κινδύνου (credit default swap).

Με την ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου ο οφειλέτης ουσιαστικά τερματίζει την υπάρχουσα σύμβαση και αποδέχεται ένα διακανονισμό (settlement) αντί να συνεχίσει να εκπληρώνει τους όρους που έχει υπογράψει, καθώς το πιστωτικό γεγονός δεν του το επιτρέπει πλέον.

Πιστωτικά γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν γενικότερα η πτώχευση και η παραβίαση ενός ομολογιακού συμβολαίου (bond indenture) ή κάποιας άλλης δανειακής σύμβασης και πάντα αναφέρονται στην κατάσταση του οφειλέτη σχετικά με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και όχι στον δανειστή ή τον αγοραστή του CDS.