Πληρωτέοι Λογαριασμοί (Accounts payable)

Πληρωτέοι λογαριασμοί είναι μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωμής μιας επιχείρησης προς τους προμηθευτές της και οφείλονται στην παροχή υπηρεσιών ή την αγορά προϊόντων επί πιστώσει.

Θεωρούνται μέρος των βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων στον Ισολογισμό γιατί αναμένεται να αποπληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν οι πληρωτέοι λογαριασμοί πληρωθούν, θα προκύψει μια αρνητική ταμειακή ροή για την επιχείρηση.

Όταν σε μια εταιρία οφείλονται χρήματα από τους πελάτες της, έχει εισπρακτέους λογαριασμούς.

Πληρωτέοι λογαριασμοί και ιδιώτες

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί δεν περιορίζονται μόνο στις επιχειρήσεις. Οι ιδιώτες έχουν επίσης υποχρεώσεις πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες που τους παρέχονται από πιστωτές.

Παράδειγμα:
Η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η ΕΥΔΑΠ θεωρούνται πιστωτές. Κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις παρέχει μια υπηρεσία πρώτα και μετά χρεώνει τους πελάτες της.