Πολλαπλασιαστής Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού (Balanced budget multiplier)

Πολλαπλασιαστής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν μεταβληθούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα οικονομικά μεγέθη, τότε η επίδραση στο εισόδημα θα είναι το άθροισμα των επί μέρους επιδράσεων που υφίστανται αυτά τα μεγέθη.

Επίσης αφορά το αποτέλεσμα που έχει σε μια οικονομία η αύξηση των κρατικών εξόδων, η οποία συνοδεύεται από μια αύξηση της φορολόγησης, ώστε ο κρατικός προϋπολογισμός να παραμένει στο ίδιο επίπεδο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η συνολική παραγωγή της οικονομίας αυξάνεται ακριβώς όσο αυξήθηκαν τα κρατικά έξοδα.