Πολλαπλασιαστής Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού (Balanced budget multiplier)

Πολλαπλασιαστής ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν μεταβληθούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα οικονομικά μεγέθη, τότε η επίδραση στο εισόδημα θα είναι το άθροισμα των επί μέρους επιδράσεων που υφίστανται αυτά τα μεγέθη. […]