Ποσοστό Αναμενόμενης Απόδοσης (Expected rate of return)

Ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης είναι ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των πιθανών αποδόσεων ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου, όπου οι σταθμίσεις αντιπροσωπεύουν τις πιθανότητες υλοποίησης κάθε αποτελέσματος.

Παράδειγμα:
Έστω ότι η αξία μιας επένδυσης έχει πιθανότητα 10% να αυξηθεί κατά 20%, πιθανότητα 60% να αυξηθεί κατά 10% και πιθανότητα 30% να μειωθεί κατά 5%.

Το ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης είναι:
(10% * 20% + 60% * 10% – 30% * 5% =) 6,5%

Pososto anamenomenis apodosis - euretirio
Υπολογισμός ποσοστού αναμενόμενης απόδοσης