Ποσοστό Αναμενόμενης Απόδοσης (Expected rate of return)

Ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης είναι ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των πιθανών αποδόσεων ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου, όπου οι σταθμίσεις αντιπροσωπεύουν τις πιθανότητες υλοποίησης κάθε αποτελέσματος. […]