Πραγματική Κοστολόγηση (Actual costing)

Πραγματική κοστολόγηση είναι μια μέθοδος κατανομής του κόστους στα προϊόντα, που λαμβάνει υπ’ όψη τα υλικά και την εργασία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και την αναλογία των γενικών εξόδων.