Πραγματική Κοστολόγηση (Actual costing)

Πραγματική κοστολόγηση είναι μια μέθοδος κατανομής του κόστους στα προϊόντα, που λαμβάνει υπ’ όψη τα υλικά και την εργασία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς […]