Πραγματοποιηθέντα Κέρδη / Πραγματοποιηθείσες Ζημίες (Realised gains / Realised losses)

Πραγματοποιηθέντα κέρδη / Πραγματοποιηθείσες ζημίες είναι τα κέρδη / ζημίες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης ενός στοιχείου του Ισολογισμού και του κόστους απόκτησης του.

Εναλλακτικά, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες προκύπτουν όταν ένα περιουσιακό στοιχείο, η τιμή του οποίου μεταβλήθηκε από την ημέρα αγοράς του, μετατρέπεται σε μετρητά σύμφωνα με την αγοραία αξία του.

Παράδειγμα:
Μία μετοχή με τιμή αγοράς 20€ και τιμή πώλησης 30€, έχει πραγματοποιηθέντα κέρδη 10€.

Αντίθετα, αν η τιμή της μετοχής αυξηθεί αλλά δεν πουληθεί, τα κέρδη δεν είναι αναγνωρίζονται και δεν θεωρούνται πραγματοποιηθέντα.

Η αναγνώριση των κερδών κλειδώνει αυτά τα κέρδη απέναντι σε μια ενδεχόμενη αύξηση της αξία του περιουσιακού στοιχείο αλλά αν αυτό δεν πωληθεί, μπορούν να χαθούν ή να αυξηθούν στο μέλλον.

Αν το περιουσιακό στοιχείο δεν έχει πουληθεί ακόμα, τότε πρόκειται περί μη πραγματοποιηθέντων κερδών/ μη πραγματοποιηθείσων ζημιών.