Πραγματοποιηθέντα Κέρδη / Πραγματοποιηθείσες Ζημίες (Realised gains / Realised losses)

Πραγματοποιηθέντα κέρδη / Πραγματοποιηθείσες ζημίες είναι τα κέρδη / ζημίες που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης ενός στοιχείου του Ισολογισμού και του κόστους απόκτησης του. […]