Πρακτικές κατά του Ανταγωνισμού (Anti-competitive practices)

Πρακτικές κατά του ανταγωνισμού είναι όλες οι ενέργειες οι οποίες γίνονται και στοχεύουν στον περιορισμό του ανταγωνισμού, όπως είναι οι εξαγορές ή οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.