Πρακτικές κατά του Ανταγωνισμού (Anti-competitive practices)

Πρακτικές κατά του Ανταγωνισμού είναι ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό του ανταγωνισμού, όπως είναι οι  εξαγορές ή οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.