Πράξη Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (Long-term refinancing operation)

Πράξη μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης είναι μια πράξη παροχής ρευστότητας με διάρκεια μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας που διενεργείται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέας συναλλαγής.

Οι τακτικές μηνιαίες πράξεις έχουν διάρκεια τριών μηνών.

Είναι μια πράξη με μεγαλύτερη διάρκεια από την πράξη κύριας χρηματοδότησης.