Πράξη Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (Long-term refinancing operation)

Πράξη μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης είναι μια πράξη παροχής ρευστότητας που διενεργείται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέας συναλλαγής. […]