Προεξόφληση (Discounting)

Προεξόφληση είναι η διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιώντας μελλοντικές αξίες (future value), υπολογίζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία (present values) επενδύσεων και χρεογράφων.