Προεξόφληση (Discounting)

Προεξόφληση είναι η διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιώντας μελλοντικές αξίες (future value), υπολογίζεται η καθαρή παρούσα αξία (present values) επενδύσεων και χρεογράφων. […]