Πρόγραμμα Αγορών Τίτλων (Securities Markets Programme (SMP))

Πρόγραμμα Αγορών Τίτλων (SMP) ήταν ένα πρόγραμμα που αφορούσε παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αγορές χρεογράφων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ευρωζώνης.

Στόχος ήταν η εξασφάλιση ρευστότητας σε τμήματα των αγορών χρεογράφων που δυσλειτουργούν ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.