Πρόγραμμα Αγορών Τίτλων (Securities Markets Programme (SMP))

Πρόγραμμα Αγορών Τίτλων (SMP) ήταν ένα πρόγραμμα που αφορούσε παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις αγορές χρεογράφων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ευρωζώνης. […]