Προσάρτημα (Notes to the financial statement / Addendum)

Προσάρτημα είναι μια έκθεση που συνοδεύει τις Λογιστικές Καταστάσεις τέλους χρήσης.

Περιέχει κυρίως μη μετρήσιμες πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης, οι οποίες διευκολύνουν τους τρίτους να κατανοήσουν καλύτερα τα λογιστικά στοιχεία.

Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο προσάρτημα:

  • Στις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων
  • Στους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού
  • Στις αγορές, βελτιώσεις, προσθήκες και πωλήσεις παγίων στοιχείων
  • Στις μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων
  • Στη συνδεσμολογία και τους κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών
  • Στις παρεκκλίσεις από καθιερωμένες μεθόδους
  • Στο προσωπικό που ασχολήθηκε στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και τις αποδοχές του

Η δημοσίευση του προσαρτήματος δεν είναι υποχρεωτική.

Προσάρτημα στις συμβάσεις

Όταν αναφέρεται στην κατάρτιση συμβάσεων, προσάρτημα είναι ένα συνοδευτικό κείμενο το οποίο επεξηγεί, ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να τροποποιεί, τις αρχικές συμβάσεις.