Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Statement of owners' equity)

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων είναι ένας λογιστικός πίνακας με σκοπό την παροχή πληροφοριών για μεταβολές που παρουσιάζουν τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης. […]

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income statement)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μια έκθεση που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που έγιναν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση. […]

Ισολογισμός (Balance sheet)

Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. […]

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Profit distribution table)

Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων είναι μια λογιστική κατάσταση όπου η επιχείρηση αναγράφει πληροφορίες σχετικά με το ποσό των κερδών που διανέμει και σε ποιους το διανέμει, τόσο για την παρούσα λογιστική χρήση όσο και […]