Πρόσθετο Κόστος Πωλήσεων (Additional cost of sales / Cost of sales adjustment)

Πρόσθετο κόστος πωλήσεων είναι η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος κόστους ενός προϊόντος που είναι διαθέσιμο για πώληση και του κόστους αποθήκευσης.

Η διαφορά καθορίζει την τυχόν πρόσθετη ή συμπληρωματική αύξηση του κόστους που θα προκύψει, προκειμένου να καθοριστεί η τελική τιμή πώλησης.