Πρόσθετο Κόστος Πωλήσεων (Additional cost of sales / Cost of sales adjustment)

Επιπλέον κόστος πωλήσεων είναι η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος κόστους ενός προϊόντος που είναι διαθέσιμο για πώληση και του κόστους αποθήκευσης. […]