Ρήτρα Απαλλαγής (Abatement clause)

Ρήτρα απαλλαγής είναι η ρήτρα που αφορά συμβόλαιο μίσθωσης και η οποία απαλλάσσει τον μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, όταν για λόγους ανωτέρας βίας (καταιγίδα, πλημμύρα, πυρκαγιά), το μίσθιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να κατοικηθεί.